تست پوستی:

انجام بررسي و معاينات باليني و آزمايشگاهي مورد لزوم براي تشخيص و درمان انواع بيماريهاي آلرژيك مانند:

• آزمايشهاي خراش جلدي (Skin prick test) و نيز Skin patch test براي آلرژيهاي مختلف
• انجام آزمايشهاي بررسي‌هاي باليني و آزمايشگاهي مورد لزوم براي تشخيص و درمان انواع بيماريهاي نقص ايمني مانند تست‌هاي جلدي با PPD، DT و كانديدا

انجام تست پوستی برای مبتلایان به آلرژی های غذایی انجام می شود بطوری که با یک بار مراجعه به کلینیک به تشخیص پزشک و پس از ویزیت بیمار، واکنش های آلرژیک به واسطه IGE شناسایی شده و بعد از 20 دقیقه جواب تست به وی داده می شود.

توجه به این نکته ضروری است؛ بیمارانی که مورد تست پوستی قرار می گیرند باید 5 تا 7 روز قبل از انجام تست هیچ گونه دارویی آنتی هیستامین مصرف نکرده باشند چرا که در جواب تست اختلال ایجاد می شود. داروهای آنتی هیستامین شامل دیفن هیدرامین، ستیریزین، هیدروکسی زین، لوراتادین، فکسوفنادین و داروهای سرما خوردگی مانند Adult Cold است.

 

خدمات کلینیک تست پوستی