تست تنفسي (Spirometry):

روشی است که به صورت آزمايشات پاراکلينيکال جهت کشف نارسايی های ريوی استفاده می شود. در بين آزمون های عملکرد ريه، آزمون اسپيرومتری بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد که با توجه به اهميتشان طبق ماده 99 قانون کار و مواد 88 و 90 قانون تامين اجتماعي در مورد معاينات دوره اي انجام می شود. بايد به اين نکته مهم نيز اذعان داشت، که در صنايع جهت بررسی عملکرد ريه، اسپيرومتری مهمترين، در دسترس ترين و کم هزينه ترين آزمون می باشد.

اسپيرومتری:
عمل انجام شده توسط دستگاه اسپيرومتر را اسپيرومتری می نامند. اسپيرومتر دستگاهی است که توسط آن حجمها و ظرفيتهای ريوی اندازه گيری می شود. به برگه ای که دستگاه شاخص ها را روی آن ثبت می کند، اسپيروگرام می گويند.

اهداف اسپيرومتری:
1) ارزيابی فعاليت پايه ريه(افرادی که قرار است در مشاغلی شروع به کار کنند که با مواد آسيب رساننده به ريه سر و کار خواهند داشت، بهتر است قبل از استخدام و شروع به کار مطالعه اسپيرومتری به صورت پايه انجام شود.)
2) به عنوان تست غربال گری و تشخيص زودرس بيماريهای ريه که فاقد علائم بارز می باشند.
3) پيگيری برخي از بيماريها و پاسخ آنها به درمان.
4) در بررسی بيماران مبتلا به سرفه مزمن، تنگی نفس يا راديوگرافی غير طبيعی از قفسه سينه.
5) ارزيابی کلی شدت بيماريهای انسدادی و تحديدی ريه.
6) بررسی پاسخ بيمار به داروهای گشاد کننده برونش.
7) پيش بينی ريسک اعمال جراحی.
8) جهت تعيين ناتوانی تنفسی در بيماريهای شغلی.

دستگاه سنجش نیتریک اکساید بازدمی (NO breath)

تست سنجش میزان نیتریک اکساید تنفسی (NO breath) که بسته به نوع بیماری و مطابق با اندیکاسیون های مندرج در منابع علمی معتبر روز دنیا، یک یا چند تست به انجام خواهد رسید.

NObreath دستگاه سنجش نیتریک اکساید بازدمی است که جهت اندازه گیری FENO به صورت PPb در هوای بازدمی و قابل استفاده در کلینیک ها و مراکز بهداشتی است.
میزان نیتریک اکساید در بیماریهای همراه با التهاب راههای تنفسی مانند آسم افزایش می یابد، بنابراین این دستگاه در تشخیص و درمان آن بکار رود.
اندازه گیری نیتریک اکساید بازدمی می تواند در کنار سایر روشهای ارزیابی جهت تشخیص بکار رود.
دستگاه NObreath می تواند میزان NO هوای پیرامون خود را مانیتور کند.
این دستگاه مقدار ازت داخل ریه را اندازه گیری می کند و  در تشخیص و درمان بیماریهای تنفسی مانند آسم به کار می رود و تکمیل کننده دستگاه تست تنفسی اسپیرومتری است.
انجام تست تنفسی در بزرگسالان 12 ثانیه و در کودکان 10 ثانیه است و بیمار بایستی تا پایان زمان داده شده بازدم خود را ادامه دهد و با شنیدن دو بوق کوتاه، تست تمام و نتیجه نمایش داده می شود.
لازم به ذکر است جهت انجام تست تنفسی، برای هر بیمار یک قطعه دهانی یکبار مصرف به دستگاه متصل و تست انجام می شود.

 

خدمات کلینیک تست تنفسی